Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Vážení golfoví priatelia, sezóna sa rozbieha. A ako býva už pravidlom, začíname Valným zhromaždením.  Pripomínam, že zúčastniť sa môžu všetci členovia klubu a pozvaní hostia, avšak hlasovať môžu len členovia a členky s uhradeným ročným poplatkom. Pozvánka nižšie:

 

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Riadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2019, o 17:30 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Dubná Skala, Žilina s nasledovným programom:

1.    Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti
2.    Schválenie programu VZ
3.    Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
4.    Správa o činnosti za rok 2018
5.    Účtovná závierka za rok 2018
6.    Správa kontrolnej komisie k účtovnej závierke za rok 2018
7.    Schválenie Účtovnej závierky za rok 2018
8.    Plán činnosti ŽRGK na rok 2019
9.    Návrh rozpočtu na rok 2019
10. Voľba členov do Prezídia
11. Informácia o ŽRGK ako Prijímateľovi 2% daní z príjmu
12. Rôzne
13. Záver

Ak Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, Prezídium ŽRGK týmto zvoláva Mimoriadne valné zhromaždenie v náhradnom termíne, a to dňa 19.3.2019, o 18:00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Dubná Skala, Žilina s rovnakým programom.

Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu prezidium@zrgk.sk.

Ing. Juraj Čermák, CSc.
Prezident ŽRGK, v.r.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *