Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážené dámy, vážení páni,

            v mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Riadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2022, o 17:00 hod. v Žiline, v priestoroch nemocnice, pri tenisových kurtoch “Kajman, športový areál” prvé poschodie,  Žilina s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti
 2. Schválenie programu VZ
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 4. Správa o činnosti za rok 2021
 5. Účtovná závierka za rok 2021
 6. Správa kontrolnej komisie k účtovnej závierke za rok 2021
 7. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2021
 8. Plán činnosti ŽRGK na rok 2022
 9. Návrh rozpočtu na rok 2022
 10. Voľba členov Prezídia ŽRGK
 11. Úprava stanov ŽRGK
 12. Informácia o ŽRGK ako Prijímateľovi 2% daní z príjmu
 13. Rôzne
 14. Záver

Ak Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, Prezídium ŽRGK týmto zvoláva Mimoriadne valné zhromaždenie v náhradnom termíne, a to dňa 28.3.2022, o 17:30 hod. v Žiline, v priestoroch “Kajman, športový areál”, Žilina s rovnakým programom.

Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu prezidium@zrgk.sk.

S úctou

Ing. Juraj Čermák, CSc.
Prezident ŽRGK, v.r.

link na Pozvánku 28.3.2022

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *