Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Vážené dámy, vážení páni,
v mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Riadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2023, o 16:30 hod. v Žiline, v priestoroch nemocnice, pri tenisových kurtoch “Kajman, športový areál” prvé poschodie,  Žilina s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti
 2. Schválenie programu VZ
 3. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 4. Správa o činnosti za rok 2022
 5. Účtovná závierka za rok 2022
 6. Správa kontrolnej komisie k účtovnej závierke za rok 2022
 7. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2022
 8. Plán činnosti ŽRGK na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Rôzne
 11. Záver

Ak Valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, Prezídium ŽRGK týmto zvoláva Mimoriadne valné zhromaždenie v náhradnom termíne, a to dňa 21.3.2023, o 17:00 hod. v Žiline, v priestoroch “Kajman, športový areál”, Žilina s rovnakým programom.

Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu prezidium@zrgk.sk.

S úctou
Ing. Juraj Čermák, CSc.  Prezident ŽRGK, v.r.

P.S. Nezabudnite si to napísať do kalendára! Je to cca o mesiac, tak aby ste nezabudli. Tešíme sa na Vaše pripomienky, nápady a návrhy ako zlepšiť fungovanie klubu. Navyše bude počas VZ množstvo zaujímavých infornácií a noviniek.

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *