Blíži sa Valné zhromaždenie ŽRGK

V piatok 2.3.2018 o 16:00 sa v hoteli Dubná Skala bude konať najdôlejžitejšie stretnutie členov klubu, Valné Zhromaždenie ŽRGK. Čo bude zaujímavé na schôdzi? Tak to je doplnenie prezídia, prípadne kontrolnej komisie. Hlavným bodom bude správa o činnosti za minulý rok 2017 a predstavíme vám plány na rok 2018. Minulý rok predčil naše očakávania. Účasť na turnajoch bola jedna z najvyšších zo všetkých turnajov poriadaných pod hlavičkou SKGA. Mnoho klubov nám závidí vašu aktivitu a záujem o tento…

Pozvánka na Valné zhromaždenie ŽRGK

Milí golfoví priatelia, Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Žilinsko – rajeckého goflového klubu, ktoré sa uskutoční 2.3.2018 v priestoroch hotale Dubná Skala. Pozvánka je v prílohe mailu. POZVÁNKA TU V prípade, že ešte nemáte uhradený členský poplatok za rok 2018, prosíme o úhradu. za Prezidium ŽRGK Ing. Eva Uhráková

Valné zhromaždenie

Vážení golfoví priatelia, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 02.11.2017, o 17,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Dubná skala, Žilina s programom uverejneným na pozvánke, ktorú si môžete stiahnuť TU. Materiály k Valnému zhromaždeniu sú dostupné na vyžiadanie prostredníctvom zaslania požiadavky na mailovú adresu eva.uhrakova@zrgk.sk, resp. prezidium@zrgk.sk. Hlavným bodom programu je schválenie Účtovnej závierky za rok 2016. Tento…

Chystá sa veľký podvod na ŽRGK?

Golfoví priatelia, ďakujem všetkým tým, čo sa zúčastnili na VZ ŽRGK dňa 30.1.2017. a aj tým, čo sa nezúčastnili, ale sa zaujímajú o dianie v klube. Na VZ bola zvolená Ing. Dominika Gallová za členku Kotrolnej komisie ŽRGK. Po dlhej diskusii o ďalšom smerovaní klubu zúčastnení odhlasovali ďalší časový a vecný postup prezídia. Žiaľ, musím Vás informovať, že na druhý deň po VZ , 31.1.2017, prišiel mail z SKGA s…

Prosím nezabudnite

Vážené dámy, vážení páni, pripomíname Vám Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa koná už tento pondelok 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina. Prosíme a žiadame Vás, aby ste prišli v čo najväčšom počte, nakoľko sa bude jednať o zásadné rozhodnutia ohľadom budúceho smerovania nášho klubu a my, ako Prezídium chceme poznať Vaše stanovisko a pripomienky. Ako bolo avizované v predchádzajúcich článkoch, máme pre Vás pripravených niekoľko variant…

Čo by ste mali vedieť pred VZ

Milí golfoví priatelia, Keďže sa šíria šumy okolo nášho vzťahu s GPR, tak Vám píšem ako člen Prezídia ŽRGK, aby sme pravdivo informovali o momentálnom stave nášho vyjednávania s GPR. V novembri 2016 sme boli zvolení do Prezídia ŽRGK. 7 ľudí, ktorí sme mali víziu vrátiť na naše ihrisko život a priateľskú atmosféru, ktorá v priebehu roku 2016 z ihriska vyprchala. Keďže nebola medzi GPR a ŽRGK žiadna zmluva o…

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK – doplnenie programu

Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom:

Aké je ďalšie smerovanie ŽRGK

Vážení golfoví priatelia, v týchto dňoch obdržíte e-mail so zmenou programu VZ ŽRGK. Uvedená zmena programu bola vykonaná na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že Prezídium ŽRGK muselo reagovať na súčasnú situáciu. V čom je problém? Nuž v tom, že nám hrozí zánik klubu. Prečo? Podľa Stanov SKGA musí mať každý klub podpísanú zmluvu s majiteľom ihriska, v ktorej klub deklaruje, že jeho domovské ihrisko je práve ihrisko majiteľa daného klubu.

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRGK 14.1.2017

Dňa 14.1.2017 sa konalo zasadnutie Prezídia ŽRGK. Prezídium schválilo návrh stanov ŽRGK po zapracovaní pripomienok od členov klubu. Schválený návrh stanov TU. Návrh sa bude schvaľovať na Mimoriadnom VZ dňa 30.1.2017. Do 30.1.2017 je možné pripomienkovanie Stanov ŽRGK. Prezídium si vyhradilo právo k zmene programu VZ ŽRGK najneskôr do 21.1.2017 o čom budeme informovať.

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK

V Žiline, dňa 28.12.2016 Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom: Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov Voľba jedného člena na neobsadené miesto do Kontrolnej komisie ŽRGK Zmena stanov ŽRGK…