Čo by ste mali vedieť pred VZ

Milí golfoví priatelia, Keďže sa šíria šumy okolo nášho vzťahu s GPR, tak Vám píšem ako člen Prezídia ŽRGK, aby sme pravdivo informovali o momentálnom stave nášho vyjednávania s GPR. V novembri 2016 sme boli zvolení do Prezídia ŽRGK. 7 ľudí, ktorí sme mali víziu vrátiť na naše ihrisko život a priateľskú atmosféru, ktorá v priebehu roku 2016 z ihriska vyprchala. Keďže nebola medzi GPR a ŽRGK žiadna zmluva o…

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK – doplnenie programu

Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom:

Aké je ďalšie smerovanie ŽRGK

Vážení golfoví priatelia, v týchto dňoch obdržíte e-mail so zmenou programu VZ ŽRGK. Uvedená zmena programu bola vykonaná na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že Prezídium ŽRGK muselo reagovať na súčasnú situáciu. V čom je problém? Nuž v tom, že nám hrozí zánik klubu. Prečo? Podľa Stanov SKGA musí mať každý klub podpísanú zmluvu s majiteľom ihriska, v ktorej klub deklaruje, že jeho domovské ihrisko je práve ihrisko majiteľa daného klubu.

Info zo zasadnutia Prezídia ŽRGK 14.1.2017

Dňa 14.1.2017 sa konalo zasadnutie Prezídia ŽRGK. Prezídium schválilo návrh stanov ŽRGK po zapracovaní pripomienok od členov klubu. Schválený návrh stanov TU. Návrh sa bude schvaľovať na Mimoriadnom VZ dňa 30.1.2017. Do 30.1.2017 je možné pripomienkovanie Stanov ŽRGK. Prezídium si vyhradilo právo k zmene programu VZ ŽRGK najneskôr do 21.1.2017 o čom budeme informovať.

Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK

V Žiline, dňa 28.12.2016 Vážené dámy, vážení páni, V mene Prezídia Žilinsko – rajeckého golfového klubu, o. z. (ďalej len „ŽRGK“, alebo „klub“), si Vás dovoľujeme pozvať na Mimoriadne valné zhromaždenie ŽRGK, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2017, o 16,00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Žilina s nasledovným programom: Otvorenie a zistenie uznášania schopnosti Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov Voľba jedného člena na neobsadené miesto do Kontrolnej komisie ŽRGK Zmena stanov ŽRGK…

Dňa 7.11.2016

…sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, kde bolo zvolené nové prezídium a kontrolná komisia. Prezídium ŽRGK: – Juraj Čermák – Roman Kianička – Matúš Machnič – Jiří Frolka – Eva Uhráková – Michal Igonda – Matúš Hovanec Kontrolná komisia: – Jozef Krautschneider – Emil Hadbábny ml.