Propozície – Jamkovka ŽRGK 2020

Propozície Jamkovka ŽRGK 2020

Jamkovka ŽRGK 2020
Organizátor: Žilinsko – rajecký golfový klub

TERMÍN KONANIA:
jún 2020 až október 2020
Jednotlivé kolá budú termínovo upresnené podľa počtu prihlásených

PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie do jamkovky: mailom na adresu jamkovka@zrgk.sk
Uzávierka prihlasovania: do 31.5. 2020
Len pre členov Žilinsko – rajeckého golfového klubu.

FORMÁT HRY:
Hra na jamky (18 jamiek).
Muži žlté odpaliská, ženy červené odpaliská (možno zmeniť dohodou hráčov)
Súťaž je v dvoch kategóriach, A: muži, B: ženy
Hráči si zápasy dohadujú sami, organizátor poskytuje súčinnosť, ak si nevedia na seba zistiť kontaktné údaje, avšak nie je oprávnený dohadovať im zápasy.
Pravidlové spory si riešia hráči samostatne pri hre, aj keby nepostupovali správne, platí výsledok zahraný na jamke s nesprávnym postupom.
Ak sa hráč nedostaví na dohodnutý zápas bez ospravedlnenia, prehráva. Ak toto nastane, musí to byť uvedené v maili o zápase, inak je výsledok neplatný. Príp. spory z titulu neúčasti rozhodne Prezídium ŽRGK.

Systém hry:
a) Hra na jamky s vyrovnaním HCP podľa HCP platného v deň hry duelu. (ženy aj muži)
Hráči si vyberú akékoľvek ihrisko podľa vlastného uváženia.
Po odohraní zápasu odošle jeden z hráčov email s dátumom, menami hráčov a výsledku zápasu.
Poplatky za hru si platia hráči samostatne podľa príslušných cenníkov golfových ihrísk.
Organizátor zabezpečí zápis výsledku do tabuľky a vedie evidenciu zápasov a ich výsledkov.
Jednotlivé kolá a ich časové obmedzenie, do kedy musia hráči danú hru zahrať bude zverejnené na stránke ŽRGK.
Príklad hry z vyrovnaním HCP:
hrajú hráči H1 s HCP=14,4 a H2 s HCP 7,9. Rozdiel HCP= 14,4-7,9=6,5 (po zaokrúhlední 7) Z tohto je zrejmé, že hráč H2 má na 7 najťažších jamkách vybratého ihriska ranu k dobru oproti hráčovi H2. Napr jamka s HCP 6 bola odohratá H1=4 rany, H2=3 rany a jamka končí remízou.
Rozdiel HCP hráčov sa zaokrúhluje od 0,5 hore.
Pre informáciu: obtiažnosť jamky je zapísaná na skórkarte a jamka s HCP1 je najťažšia a jamka s HCP18 najlahšia.
b) Hra na jamky bez vyrovnaní HCP (muži)

V prípade neodohratia kola v stanovenom termíne o postupujúcom do ďalšieho kola rozhodne v prípade žiadosti jedného z hráčov organizátor po zvážení dôvodu neodohratia kola, inak o postupujúcom rozhodne žreb.

Víťaz finálového kola sa stane Majstrom resp. Majsterkou ŽRGK v hre na jamky. Termín finálového kola bude stanovený po dohode organizátora a finálových dvojíc.

Organizátor vyhradzuje právo na predĺženie lehoty prihlasovania, resp. zmenu propozícií.

V Žiline, 25.5.2020